Woningstichting Gouderak heeft een maatschappelijke taak, namelijk het verhuren van betaalbare woningen. Om ervoor te zorgen dat wij dit naar behoren doen, leggen wij daarover verantwoording af.

 

De koers

De koers die Wst. Gouderak vaart staat beschreven in het beleidsplan en de daarbij horende bijlage vastgoedportefeuilleplan. Dat is het richtsnoer waarlangs wij de keuzes maken van alledag maar ook het richtsnoer voor de keuzes die we maken voor de toekomst.


Governance
Woningstichting Gouderak heeft een maatschappelijke taak, namelijk het verhuren van betaalbare woningen aan mensen met een kleine portemonnee. Om te bewaken dat wij dit naar behoren doen is er een raad van Commissarissen die toezicht houdt. Is er een bestuur dat verantwoordelijk is voor de koers en is er een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Er zijn spelregels waar we ons aan hebben te houden. Hieronder worden deze kort benoemd waarmee inzicht wordt gegeven op welke manier Wst. Gouderak dat heeft ingericht.

de statuten

de Governance code

het RvC reglement

de klokkenluidersregeling

Integriteitsplan Woningstichting Gouderak


Visitatie

Eens in de vier jaar wordt elke corporatie gevisiteerd. Wst. Gouderak werd voor het laatst gevisiteerd in 2016. Hieronder zijn de resultaten te downloaden. 

Visitatierapport Woningstichting Gouderak

Visitatiecertificaat Woningstichting Gouderak

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws