Verantwoording

Woningstichting Gouderak heeft een maatschappelijke taak, namelijk het verhuren van betaalbare woningen. Onze koers staat beschreven in het beleidsplan en het daarbij horende vastgoedportefeuilleplan. Daarop baseren wij de keuzes van alledag en die voor de toekomst.

beleidsplan-2016

vastgoedportefeuilleplan

Om ervoor te zorgen dat wij ons werk naar behoren doen, leggen wij verantwoording af aan een Raad van Commissarissen. Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor de koers en is er een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering. En er zijn spelregels waar we ons aan moeten houden. Welke dat zijn, staat hieronder:

Statuten

Governancecode

RvC Reglement 

Klokkenluidersregeling

Integriteitsplan

Eens in de vier jaar wordt elke corporatie gevisiteerd (uitgebreid gecontroleerd). Woningstichting Gouderak werd voor het laatst gevisiteerd in 2016.

Visitatierapport

Visitatiecertificaat